ลักษณะงานที่ปฏิบัติใหม่ 4 สายงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ใหม่

ทำความเข้าใจ “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ครบทั้ง 4 สายงาน เพื่อเตรียมใช้ในการประเมินวิทยฐานะฯ ใหม่ ตามเกณฑ์ PA (สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา) #เกณฑ์PA #วิทยฐานะ #ปรับมาตรฐานตำแหน่ง