ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ใหม่

หัวใจสำคัญของการออกแบบเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะฯ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ PA คือ “เมื่อท่านอยู่ในวิทยฐานะใด ต้องปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานของวิทยฐานะนั้น” #ปรับมาตรฐานตำแหน่ง #วิทยฐานะ #เกณฑ์PA