เทียบความก้าวหน้าในสายงานตามมาตรฐานฯ เดิม / มาตรฐานฯ ใหม่

เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการปรับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ ใหม่ ทั้ง 4 สายงาน ทำให้เกิดความเท่าเทียม และมีความก้าวหน้าในสายงานขึ้นสู่จุดสูงสุดของวิชาชีพ #วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ภายในระยะเวลา 16 ปี #ปรับมาตรฐานตำแหน่ง #ปรับมาตรฐานวิทยฐานะ #เกณฑ์ใหม่ (PA) #พัฒนาคุณภาพครู #กระทรวงศึกษาธิการ