กรอบแนวคิดสำคัญในการปฏิรูปวิชาชีพครู

กรอบแนวคิดสำคัญในการปฏิรูปวิชาชีพครู
1. Back to school (กลับไปเริ่มต้นทุกอย่างที่โรงเรียน)
2. Focus on classroom (หัวใจสำคัญอยู่ในห้องเรียน)
3. Teacher = Key Success (ครู คือ กุญแจความสำเร็จ)
4. School as Organization (ทำโรงเรียนให้เป็นองค์กรในการเรียนรู้)

ทั้ง 4 ข้อนี้ คือแนวคิดสำคัญในการปรับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯใหม่ โดยมุ่งหวังให้ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอน (#คืนครูสู่ห้องเรียน) สร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบภายในโรงเรียน ซึ่งสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดกับผู้เรียน . . ส่วนหนึ่งจากการบรรยาย “ความท้าทายในการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน” ในรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 เมษายน 2564