Performance ของครู และจุดเชื่อมโยงสู่หลักการประเมินคลิปการสอน ตามเกณฑ์ฯ ใหม่

หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู
1. การสอนของครูมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่จะเรียนรู้หรือไม่?
2. การสอนครั้งนั้น เด็กได้มีโอกาสในการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่หรือไม่?
3. วิธีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียนเป็นอย่างไร?
4. ครูมีวิธีการออกแบบให้เด็กได้สืบค้นข้อมูล หาความรู้ด้วยตัวเองย่างไร?
5. ครูให้เด็กฝึกปฏิบัติ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กเพื่อเพิ่มการเรียนรู้อย่างไร?
6. ครูออกแบบสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ เพื่อให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร?
7. เด็กได้ฝึกการกำกับตัวเองในการเรียนรู้หรือไม่?
8. ความถูกต้อง ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ใช้สอนเป็นอย่างไร?

ทั้งหมดนี้ เป็นแนวทางในการออกแบบให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน ซึ่งจะสะท้อนภาพของกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำแนวทางกระบวนการนี้ภายในโรงเรียน . . ส่วนหนึ่งจากการบรรยาย “ความท้าทายในการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน” ในรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 เมษายน 2564