Performance ของผู้บริหาร และที่มาของ “ตัวชี้วัดในการประเมินวิทยฐานะของผู้บริหาร ตามเกณฑ์ฯ ใหม่

Performance ของผู้บริหาร และที่มาของ “ตัวชี้วัดในการประเมินวิทยฐานะของผู้บริหาร ตามเกณฑ์ฯ ใหม่

งานวิจัยจากทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า “สิ่งที่คุณครูคาดหวังจากผู้บริหารมากที่สุด คือ ความเป็นผู้นำทางวิชาการ” ซึ่งจะสะท้อนได้จากการเป็นผู้นำการเรียนการสอน ที่สำคัญ คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในโรงเรียน โดยต้องโฟกัส 7 ประเด็น ซึ่งเป็นที่มาของ “ตัวชี้วัดในการประเมินวิทยฐานะของผู้บริหารตามเกณฑ์ฯ ใหม่ ดังนี้ บทบาทของผู้บริหาร

1. ต้องพยายามค้นหากระบวนการ วิธีการยกระดับผลลัพธ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร และคุณภาพของผู้เรียน
3. ต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครู คือ ทักษะการจัดการเรียนการสอน
4. เป็นผู้นำที่มีความเป็นโค้ช โดยต้องรู้สภาพของครู รู้จักวิธีการสอนของครู เข้าใจบริบทของห้องเรียน และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเด็ก
5. มุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับครูในการพัฒนาการศึกษา
6. มีการใช้งานวิจัย หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและทดลองสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนได้
7. ต้องเป็นผู้นำในการระดมทรัพยากร สร้างพันธมิตรในการทำงาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้

. . ส่วนหนึ่งจากการบรรยาย “ความท้าทายในการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน” ในรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 เมษายน 2564