“Performance ของครูดูจากอะไร”

รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ PA กับกลุ่มครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯ โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน จากทุกภูมิภาคของประเทศ ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและในวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการพลิกโฉมวิชาชีพครูสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่ากับ ก.ค.ศ. โดยครูผู้นำทั้ง 40 ท่านนี้ จะได้ทำการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยในการขยายผล สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ PA ในพื้นที่ที่สังกัดและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป