ความเป็นมาของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ก่อตั้งด้วยปนิธานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม นายไพโรจน์ ทองเพ็ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ต้องการให้ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมได้มีการพัฒนาตนเองด้วยบุคลากรภายในของโรงเรียนเพื่อเป็นการฝึกให้บุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถกล้าที่จะนำเสนอความรู้ความสามารถของตนเอง และพัฒนาตนเอง และผู้เรียนของตนเองให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

โดยในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร ซึ่งมีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ที่มีเพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับคณะครูได้เข้าถึง สอบถาม และได้นำไปใช้ในการจัดทำสื่อการสอน การประยุกต์นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลัก 3R8C และ มีพัฒนาทักษะของ Digital Literacy 9 ข้อ ของสำนักงาน ก.พ.

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สู่ครูมืออาชีพ
  2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ด้านการใช้สื่อ
  3. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  4. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สู่การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ