บรรยายพิเศษ “ภาพรวมแนวปฏิบัติการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูฯ”

https://www.youtube.com/watch?v=POJK-NmvV3M
https://www.youtube.com/watch?v=POJK-NmvV3M
https://www.youtube.com/watch?v=kGtRE_eZnNU
https://www.youtube.com/watch?v=g52RohNlVJo